MENY

Markbesiktning

Besiktningar

Besiktningar gör man av olika anledningar.

Den vanligaste är att man gör ett avslut av ett arbete.

Vid ett annat tillfälle så är det för att kontrollera att korrigeringar har gjorts eller att det till exempel är rätt växter och av rätt kvalitet som har levererats.

Ytterligar något som behöver en yrkesman är när det har skett en trafikskada av något slag; påkörda träd, snösvängen har lagt snö på fel ställe eller,                     "Gud förbjude", spridit salt på fel ställe.

Lekplatsens säkerhet är också ett område att besikta. Detta enligt EN-normen ör lekplatser.

Drift- och underhåll av parkområden är också föremål för en extern/neutral bedömning att den har blivit gjord enligt handlingarna.

Entreprenadbesiktningar

Entreprenadbesiktningar
Utdrag ur AB och ABT. 


- Förbesiktning, FB

Part har rätt att påkalla förbesiktning om ett delmoment är svåråtkomligt för besiktning vid färdigställandet, någon del tas i bruk förrän allt är färdigt eller i övrigt då särskilda skäl föreligger.

FB verkställs utan dröjsmål efter påkallandet.

 - Slutbesiktning,SB

SB skall verkställas vid kontraktstidens utgång, eller om entreprenaden blir färdig senare, efter att den har anmälts färdigställd. 


Entreprenören skall i god tid underrätta beställaren/konsumenten när entreprenaden beräknas vara vara färdigställd och tillgänglig för slutbesiktning.

Besiktningsman kan varautsedd i en besiktningsplan, entreprenadhandlingen, eller kallas av endera part.

Besiktningsmannen kallar därefter parterna och kvalitetsansvarig/a till slutbesiktning.- Garantibesiktning, GB

Före utgången av den kortaste garantitiden verkställs GB, om parterna inte har kommit överens om annat. GB påkallas av beställaren. 


- Särskild besikting, SÄB

Part har rätt att efter entreprenadtidens utgång påkalla särskild besiktning avseende sådant fel som beställaren har påtalat.

Verkställs utan dröjsmål efter påkallandet.


- Efterbesiktning, EB

Part har rätt att påkalla EB för konstaterande av om ett fel har åtgärdats.
EB verkställs utan dröjesmål efter avhjälpandet. 


- Överbesiktning, ÖB

Part har rätt att påkalla ÖB av besiktning. Genom ÖB prövas frågor av typ; entreprenadens godkännande, förekomsten av fel eller ansvar för fel. ÖB ersätter den besiktning eller del därav som föranlett påkallandet.

ÖB verkställs av person som parterna gemensamt utser eller av en överbesiktningsnämnd.

Två områden som jag vill tippsa om att titta extra noga på är växtkvalitet samt sten- och betongbearbetning.

På följande länkar erhåller man dessa informationer:

GRO   "Kvalitetsregler för plantskoleväxter".

 

Sveriges Stenindustrier    Stenhandboken - Utemiljö.

Citat ur inledningen: "I detta häfte redovisas egenskaper hos olika naturstensorter samt förslag till olika utföranden och tekniska lösningar med natursten i utemiljö."
 

 

Svensk Markbetong   Gå till "Våra böcker" leta dig fram till:

"För dig som lägger ytan:"Anlägga ytor med plattor och marksten av betong - Praktisk handbok, andra upplagan".

Se speciellt sidorna 18 - 19 som visar hur man delar plattor på ett riktigt sätt.

Denna webbsida bygger på DATIQs Hemsida i en Låda